Privacy Policy

KiirWarren is committed to protecting the privacy of its customers and users. Sellest lähtuvalt koostas KiirWarren käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad KiirWarreni kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. KiirWarreni tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida KiirWarren kogub ja töötleb kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või kliendiga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumise viis) esitamisel KiirWarreni veebisaidil või mujal;
  • veebisaidi kasutamisel kliendi konto infost või küpsiste (cookies) kaudu

Muude andmete kogumine

KiirWarren kogub ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

KiirWarren võib koguda ka andmeid kliendi tegevuste kohta veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et KiirWarren saaks klientidele edastada kasulikumat teavet ning et KiirWarren saaks info, millised veebisaidi toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saab KiirWarren teavitada kliente veebilehel olevate toodete-teenuste uudistest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest-teenustest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

KiirWarren kasutab kogutud isikuandmeid ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient KiirWarrenile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta KiirWarreni kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib KiirWarren avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab KiirWarrenile teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Kliendi isikuandmeid säilitab KiirWarren kuni lepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida KiirWarren on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab KiirWarren õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

KiirWarren rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). KiirWarrenil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleb KiirWarren püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus

Kõik KiirWarreni veebilehe külastamise ja päringute tegemise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

KiirWarreni veebisaiti kasutama asudes või päringu ankeedi täitmisel on klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. KiirWarren jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid annab oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kliendile kättesaadavana KiirWarreni kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on KiirWarren.KL OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega saab võtta ühendust aadressil info@kiirwarren.ee.

Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole.